آگهی وقت رسیدگی در کمیته سازش کانون کارگزاران

68
0

شماره پرونده: 1402187305 / خواهان: محمدحسین ابوالحسنی هنجنی / خوانده: محمدحسین ابوالحسنی

خواهان آقای محمدحسین ابوالحسنی هنجنی درخواستی را به طرفیت آقای محمدحسین ابوالحسنی و به خواسته اصلاح مشخصات سهامداری ارائه نموده و بیان داشته: "سهام شرکت مهرام اینجانب در سال 1376 توسط پدر بنده خریداری شده و در تمام این سالها نیز سود سهام به حساب بنده واریز میگردید. اما در سال 99 به بنده اعلام کردند که سهام متعلق به شما نیست و متعلق به آقای محمدحسین ابوالحسنی فرزند ملک حسین میباشد. در صورتی که سهام برای اینجانب میباشد و خواسته من اصلاح مشخصات سهامداری است." درخواست تحت شماره کلاسه 1402187305 ثبت و وقت رسیدگی آن روز چهارشنبه مورخ 24/08/1402 ساعت 14 تعیین گردیده است. نظر به اینکه خواهان نشانی از خوانده ندارد و امکان اطلاع رسانی به وی فراهم نیست، مطابق با ماده 8 دستورالعمل فرایند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 02/09/1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مراتب از طریق تارنمای کانون اطلاع رسانی میگردد تا خوانده مذکور پس از اطلاع از مفاد آن به دبیرخانه کمیته سازش واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، کوچه دل افروز، پلاک 32 طبقه سوم مراجعه و ضمن اعلام آدرس خود، نسخهای از درخواست و ضمائم را دریافت نماید.


زهره خوشنود
دبیر کمیته سازش

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نام
ایمیل
وب سایت